fredag 28. februar 2020


Økonomisk snuoperasjon i Rana. 


Ordføreren i Rana; Slik snudde vi økonomien i Rana etter Terra-saken. 

Ordføreren i Rana, Geir Waage foreleste på Kommunalbankens årskonferanse i januar 2020. OBS-krever innlogging. 

onsdag 13. november 2019

Debattinnlegg - Kommunal rapport

Trenger vi en bærekraftgodkjenning av kommunene.


Hadde det vært en idè om vi i kommunene hadde en godkjenning à la svanemerket?
Les mer her: https://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2019/10/trenger-vi-en-baerekraftsgodkjenning-av-kommunene

Prosjektleder Magne A. Damsgård etterlyser en standardisering.

onsdag 9. oktober 2019


Debattinnlegg i Kommunal Rapport.

Debattinnlegget stiller spørsmål om politikerne blir overlastet med informasjon og om vi bør redusere mengden informasjon får å få frem budskapet.

Innlegget finner du ved i klikke på linken nedenfor.


https://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2018/10/okonomisk-planlegging-bor-forenkles


Debattinnlegg i Kommunal Rapport som tar opp spørsmålet om langsiktig økonomisk planlegging.

Innlegget finner du ved å klikke på linken nedenfor.

https://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2019/04/hva-med-kommende-generasjoner

lørdag 24. mars 2018

Kommuneplan og økonomiplan

Handelshøyskolen i Bodø, Nord universitetet har i sin undersøkelse spurt kommunene om kommuneplan og økonomiplanen er integrerte dokumenter.Utgangspunktet for spørsmålet var at kommunene må bedrive begge typer planlegging, men at kommuneplanen er den mest langsiktige av de to plandokumentene (typisk 10 års tidshorisont), mens økonomiplanen har 4 års tidshorisont. Det blir imidlertid mangelfullt å planlegge utviklingen av kommunen 10 år frem i tid uten å innta et økonomisk perspektiv på realismen av planene og muligens også en risiko/sensitivitetsanalyse. Dersom de to dokumentene utarbeides uavhengig av hverandre er det grunn til å tro at kommunene i større grad risikerer å ikke få gjennomført planene sine eller at de ikke har økonomi til å bære gjennomførte investeringer og endringer.
 
Er kommuneplanen og økonomiplanen integrerte planleggingsdokumenter?
Kilde: Handelshøyskolen i Bodø

fredag 23. mars 2018

Samarbeider administrasjonen og politikerne?

I sin undersøkelse har handelshøyskolen i Bodø spurt kommunene om administrasjonen og politikerne samarbeider godt.


Et godt samarbeid mellom kommunens administrasjon og politikere er en forutsetning for at politikerne skal få informasjonsgrunnlaget de trenger, som en del av det å bli bevisstgjort og ansvarliggjort for økonomiske konsekvenser av politiske vedtak. Et stort flertall oppgir å ha et godt samarbeid mellom administrasjon og politikere (akkumulert 76,2 % har svart 5–7).

Hvor godt samarbeider kommunens administrasjon og politikere i økonomiske spørsmål?

Kilde: Handelshøyskolen i Bodø

torsdag 22. mars 2018

Arrangerer kommunene budsjettsiminarer?

De fleste kommuner avholder årlige politiske budsjettseminarer.

I sin delrapport nr. 1 2018 skriver Handelshøyskolen i Bodø at ved å arrangere budsjettseminarer for politikerne vil de bli bedre kjent med budsjettprosessen. Dette kan gi dem en dypere forståelse for vurderingene som ligger til grunn for budsjettet og ved å inkludere dem direkte i prosessen så blir de med på å utforme prosessen og budsjettvurderingene. Dette medvirker derfor til både politisk bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er mange kommuner som gjør nettopp dette. Noen er antagelig mer systematiske enn andre og det antas at de som systematisk gjør dette hvert år har svart 7 på spørsmålet, hvilket gjelder  38,9 % (dvs. 98 kommuner). Det antas videre at en del andre kommuner også hyppig gjennomfører politiske budsjettseminarer, for eksempel annet hvert år, eller i form av en annen relativt hyppig frekvens. Dette tydeliggjøres ved at 28,8 % eller 73 kommuner svarte 5 eller 6. Det er faktisk kun 7,5 % eller 19 kommuner som svarte 1 på spørsmålet, som antagelig innebærer at de aldri gjør dette.

Avholdes det årlige politiske budsjettseminarer i kommunen?


Kilde: Handelshøyskolen i Bodø

Økonomisk snuoperasjon i Rana.  Ordføreren i Rana; Slik snudde vi økonomien i Rana etter Terra-saken.  Ordføreren i Rana, Geir Waage ...